Yandal/Çift Anadal Olanağı

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Çift anadal programı (ÇAP)’ın amacı, kayıtlı olduğu diploma programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda diploma almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

 • Çift Anadal başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.
 • Öğrenci Çift Anadal’a, anadal lisans programının en erken 3' üncü ve en geç 5' inci yarıyılı başında, anadal önlisans diploma programında ise en erken ikinci yarıyılın en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 • Öğrencinin Çift Anadal'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans/önlisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 2,72 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
 • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2,72 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden Çift Anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da Çift Anadal programına başvurabilirler.
 • Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda Çift Anadal yapmak isteyen öğrencilerin, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
 • Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda Çift Anadal yapmak istedikleri takdirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, ilgili kurumların sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.
 • Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
 • Başvuru sayısının Fakülte/MYO tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
 • Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Meslek Yüksek Okul Müdürlüğüne gönderilir. Çift Anadal’a kabulü, Fakülte/MYO Yönetim Kurulu akademik takvimde yer alan “Derse Yazılma” tarihinden bir hafta önce aldıkları karar ile kesinleşir.
 • Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olunamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yan dal programına kayıt yapılabilir.
 • Birinci öğretim programlarında okuyan öğrenciler sadece birinci öğretim programlarında, ikinci öğretim programında okuyan öğrenciler ise sadece ikinci öğretim programlarında Çift Anadal yapabilir.

Çift Anadal Program Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Gürkan ÖZENEN

 

YANDAL PROGRAMI

 Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

 • Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.
 • Yandal programına başvurular; ilan edilen tarihlerde, başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.
 • Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.
 • Türkçe bölümde okuyup, İngilizce bölümlerde yandal yapmak isteyen öğrencilerin, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
 • Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda yandal yapmak istedikleri takdirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, konuyla ilgili kurumların Türkçe yeterlilik sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.
 • Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
 • Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
 • Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili fakültelere gönderilir ve akademik takvimde ilan edilen “Derse Yazılma” tarihinden en geç bir hafta önce ilgili yönetim kurullarının kararı ile kesinleşir.
 • Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

Yandal Program Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Gürkan ÖZENEN