Dersler

İç Mimarlık Dersler

İç Mimarlık ile ilgili kavramlar, iç mimarlık örneksemelerine yönelik mekânsal analizler yapılarak öğrencilerin tasarım süreçlerine adım atmaları, mimari algı, ölçek ve mekan konularında deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. İç mimarlığın ana elemanlarının, ilkelerinin ve tasarım sürecinin tanıtılması, öğrencilerin temel mimari formlardan başlayarak karmaşık problemlerin çözümlenmesi şeklinde geliştirmeleri, konut örneği üzerinden iç mimari tasarım sürecinin deneyimlenmesi dersin içeriğini oluşturur

Dersin kapsamını mekânsal analizler, tasarım ve tasarlama yöntemi, mimarlık kültürü, analiz ve sunum teknikleri, çevreyi görme ve düşünme yeteneği kazandırma, yapı sistemlerinin genel anlatımı, küçük çaplı tasarım yapma çalışmaları, sunuş ve ifade çalışmaları oluşturmaktadır.Derste dönem başında programı verilen küçük ölçekte bir konutun mekanlarının değişik ölçeklerde açılımları yapılarak,proje olarak sentezi oluşturulacaktır.

Zorunlu

İki katlı bir konut-ofisin iç mekanlarında öngörülen işlevin kullanıcıların ihtiyaçları, yaşam ve davranış biçimlerine bağlı olarak çözülmesi, düzenlemesi ve mekanda yer alan tüm öğelerin (mobilya, donatım, çeşitli malzemeler, renk v.b.) çağdaş ve özgün bir biçimde projelendirilmesidir.

Zorunlu

Mimari tasarım ve çizim (CAD) paket programları aracılığı ile2 ve 3 boyutlu çizim yöntem ve tekniklerinin anlatılması, Tasarım aracı olarak bilgisayar kullanma ilkeleri, programların ara yüzleri, baskı işlemleri, veri transfer formatları bu dersin kapsamındadır.

Zorunlu

Mobilya konstrüksiyon ve biçimlendirme esasları ve etkileyen faktörler açıklanarak en uygun malzeme seçim ve kullanımı hakkında bilgi verilmekte ve üretilecek mobilyanın elemanlarının bir araya getirilmesinde uygulanacak birleştirme şekillerinin seçimi karşılaştırmalı örneklerle açıklanmaktadır. Çeşitli mobilya tipleri (çekmeceli ve kapaklı vb.)nin çizimleri gösterilmekte ve mobilya tasarım ve üretiminde sürdürülebilirlik ve çevre etkileşimiyle kalite ve standardizasyon hakkında öz bilgi verilmektedir.

Zorunlu

Yapıların zeminle olan ilişkilerinde yalıtım detaylandırmaları, bölme duvarları, taş ve tuğla seperasyonlar cam ahşap bölmeler, alçı bazlı kaplamalar, döşeme ve duvar kaplamaları, ince yapı kapsamındaki her tür malzemeye dayalı doğrama işleri, ayrıtılar ve detay çizimleri ile ele alınacaktır. İçerikte yer alacak merdiven ve çatı kavramı ile tenekecilik işlerine ait genel prensipler, öğrencinin projelerinde kullanacağı şekilde verilerek, öğrencinin bilgi ve birikiminin artması amaçlanmıştır.

Zorunlu

CAD programlarında gerçekleştirilen çizimlerin photoshop ortamında renklendirilmesi, efektler ile görselliğinin güçlendirilmesi, ve hazırlanan dosyaların web ortamında sunumu dersin ana içeriğini oluşturur.

Zorunlu

İç Mimarlıkta kullanılacak sınırlılıkta temel perspektif bilgi, kural ve uygulamalarını, iki ve üç boyutlu düzenlemelerde çizgi, hava ve renk perspektifi gibi konuları içerir. Atmosferin etkisiyle oluşan renk ve kontrastlarla ışığın, doğa üzerindeki etkisi, uzaktaki objelerin renk ve biçimlerindeki fluluk, soluklaşma, mavilik, ön plandaki objelerin arka plandaki objelere oranla daha net, berrak görünüşü gibi konuların perspektif esas ve olgu içinde yorumlanıp algılanması hedeflenir. İzdüşüm kavramı, nokta, doğru, düzlem ve değişik konumlu biçim izdüşümleri, ilişkiler ve problemleri ile aksonometrik perspektif kavramı dersin kapsamını oluşturmaktadır.

Zorunlu

Bu dersin kapsamında standart ölçü tanımları ve birimler, malzeme iç yapımına ilişkin genel bilgiler, malzemelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri açıklandıktan sonra, doğal taşlar, bağlayıcı malzemeler, agregalar, beton, seramik, plastik malzemeler, ahşap malzemeler, boyalar, kompozit malzemeler, prefabrik malzemeler ve uygulama alanları tanıtılmaktadır. Günümüz yapı malzemeleri ve malzeme seçimlerinde göz önünde tutulması gerekli kriterlerden bahsedilmektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik üzerinde durulmaktadır.

Zorunlu

İç mimarlık öğrencilerini yapısal bilgilerle donatan, taşıyan-taşınan ilişkisinin kurulmasına yönelik bilinçlendiren ve taşıyıcı sistemlerle ilgili temel öğretileri veren bir içeriktedir. Mekan içi yapısal donatıları oluşturan malzeme çözümleri, ölçülendirme ve seçim, yapım yöntemleri, detaylandırmalar ve malzemeye dayalı sentezler ön planda tutulacaktır. Her yapı elemanının çizim analizlerine değinilecektir.

Zorunlu

Bu projede İki ya da üç hacimli kademeli veya katlı mekânların mağaza, ofis, kreş, kafe-bar, kitap-kafe gibi işlevler olarak çözülmesi beklenmektedir. Yapıların iç mekanlarında ihtiyaç duyulan işlevlerin ve iç mekanda yer alan tüm öğelerin projelendirilmesi bu ders kapsamındadır. Işık, renk, doku, malzeme ve taşıyıcı sistem ile ilgili kararların toplumsal ve bireysel kullanıcı davranışlarının iç mekan tasarımına yansıması, bütünsel iç mekan planlaması, çevresel konfor koşulları, yapım teknolojileri ve detay tasarımı öğretisi hedeflenir.

Zorunlu

En az iki katlı olan ve işlevinin değiştirilmesi istenen bir yapının tüm yapım aşamaları ile birlikte mekansal çözümleri ile oluşturulmasıdır. Uygulama projelerinin yanı sıra üretim tekniğini içeren tüm detaylar, iç mekana ilişkin sunumlar ve perspektifler de proje kapsamında çizilecektir.

Zorunlu

Makro ölçekteki kent olgusundan mikro ölçekteki konut ve çevresini etkileyen tüm faktörler ve bunların tasarıma etkileri bu ders kapsamında anlatılacaktır. Isı, nem, güneş enerjisi ve kullanımı, gün ışığı, ses ve gürültü, doğal ve yapay aydınlatma, akustik, iklimlendirmeye giriş gibi çevresel faktörler ve bunlara bağlı tasarım yöntemleri uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Zorunlu

İç mimarlık kapsamı içinde mobilya tasarımına giren öğeleri kavram, strüktür, kurgu, biçim açılarından ele alıp; tüm etken faktörleri ve temel değerleri belirleyerek tanım ve tasarımlandırmaktır.

Zorunlu

Mimarlık kavramları, insan ve gereksinimleri, insan-çevre ilişkileri, mimari planlama süreci, konut, konut kültürü, eylemler, konut tipleri, farklı bina tiplerinin fonksiyonel çözümlerinin irdelenmesi, çevre kavramları, çevresel veriler, doğal sosyal ve yapay çevre bileşenleri, vaziyet planı ana yerleşim kararlarının verilmesi dersin kapsamını oluşturan konulardır.

Zorunlu

Geçmişten günümüze ulaşan yaşam biçimleri ile mobilya ilişkisini inceleyen bu ders kapsamında mobilyalar sınıflandırılıp, mimari akımlara eşgüdümlü dönemlerin mobilyaları tanıtılarak, adlandırılmakta kullanıma yönelik bilgiler verilemeye çalışılmaktadır. Özellikle 20 yy' ın son yarısından günümüze değin mobilyaların geçirdikleri evrim, tasarım ve üretim tekniği yönünden tanıtılmaktadır. Mobilyayı seçip satın alırken dikkat edilecek hususlar açıklanmaktadır.

Zorunlu

Yapılarda kullanıcıya getirilecek güncel konforu sağlayan ve teknik donanım olarak aktaran tüm tesisat bilgilerini içerecektir. Havalandırma, elektrik, ısıtma, pis-temiz su tesisatlarında kullanılacak malzeme ve sistemlerin ile alındığı ders programı ile mekanların daha konforlu kullanımın sağlayacak temel bilgiler verilecektir.

Zorunlu

20. yüzyıl dinamiği içinde iz bırakmış belli başlı akımlar ve önde gelen sanatçılar. Empresyonizm, Ekspresyonizm, Fovizm, Kübizm, Soyut Sanat, Konstrüktivizm, Dada, Fütürizm, Sürrealizm, Kinetik sanat, Pop Art, Happening, Kavramsal Sanat ve Çevresel Sanat. Günümüz Türk sanatçıları ve eserleri ders kapsamında işlenecek konulardır.

Zorunlu

Sosyal içerikli bir konunun, - kent oteli, cafe-restoran-bar kompleksi,motel, küçük ölçekli alışveriş merkezi vb.- iç mekanlarının projelendirilmesi, avan ve uygulama projelerinin hazırlanması, tüm detaylarının hazırlanarak, çekici bir tarzın oluşturulması proje kapsamındadır. Ayrıca projeyi tanıtıcı malzeme ve perspektiflerden oluşan çeşitli çalışmalar da hazırlanacaktır.

Zorunlu

Ekonomiklik kavramı, kullanılabilecek bina ilk yatırım maliyeti,bina kullanım maliyeti. Ekonomik bina tasarımında bina maliyeti planlaması ve kontrolü. Bina tasarım sürecinin her alt evresinde kullanılabilecek maliyet tahmin (hesap) yöntemleri. Bina maliyetini etkileyen faktörler. Tasarımın çeşitli evrelerinde bina maliyeti hesabına ve maliyet karşılaştırmalarına yönelik uygulamalar

Zorunlu

Yapı dışı, içi her tür mekanın özelliklerine bağlı olarak döşeme ve kaplama gereçlerinin tanıtıldığı ve uygulama ilkelerinin örnekler ile açıklandığı bilgi ve çalışmaları kapsamaktadır.

Zorunlu

Ahşap malzemenin özelliklerinin tanıtılması, ağaç ve ahşap türleri, ahşap elemanların kullanım yerleri, boyutları, özellikle ahşabın inşaatlarda yapı elemanı ve donatı elemanı olarak üretimde kullanılması hakkında bilgi verilmektedir.

Zorunlu

Mekân kavramı oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, mekân organizasyonu, mekânsal değişimler, farklı bina tipolojileri, mekân analizi ve teknikleri, analiz tekniklerinin farklı ölçeklerdeki örneklerle açıklanması dersin kapsamındaki konulardır.
 

Zorunlu

Tasarım, sunum ve proje uygulama alanlarında 3 boyutlu düşünme, tasarlanan iç mimari projelerin 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamında ifade edilmesi, projenin bilgisayar ortamında ölçeklendirme, sunum tekniklerinin öğrenilmesi detayların gerçeğe yakın modellemeler yardımıyla ifade edilmesi dersin içeriğini oluşturur.

Zorunlu

Konu gereği bir yapının ihtiyaca uygun programının çıkartılması,yapının giydirilmesi, çevresel etmenlerle ve kullanıcı isteklerine uygun tasarlanması, mekansal çözüm ve iç dizayn stili alternatifleri ile güncel kullanıma yönelik planlanmasıdır. Konu avan projeden uygulama projesine kadar tüm boyutları ile ele alınacak ve iç mekana yönelik tüm malzeme ve yapım detaylarına yer verilecektir

Zorunlu

Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri)

Zorunlu

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinin gereksinimi olan tüm teknik anlatımların yapılabilmesi için gerekli çizgi çeşitleri, geometrik şekiller, açılar, daire ve eğrilerin çizim yöntemlerinin anlatılması. Epür düzeni ve yazı disiplini ile tasarı geometri metotlarının (izdüşüm) temel kurallarının anlatılması. Perspektif tekniklerinin; çift kaçışlı, tek kaçışlı, ve izometrik çeşitlerinin anlatımı.

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

Ekolojik tanım ve kavramlar, ekolojik yapılarda tasarım kriterleri, akıllı evlerdeki uygulamalar, örneklerin irdelenmesi, dersin kapsamındadır.

Bölüm Seçmeli 

Desenin tarihi gelişim süreci, araç ve malzemelere ait bilgilenmeler, görme biçimleri, görsel bilime dayalı doğadan etütler, geometrik düşünce, oran, ölçü, form, plan kavramlarının tanıtılması, çizgi, yüzey, hacim ilişkileri, organik ve inorganik objelerle çalışmalar, farklı malzemelerle kompozisyon denemeleri, canlı model doğa yorumları, uygulamalı olarak yaptırılır.

Zorunlu / Bilimsel Hazırlık Dersleri 

İnsan doğa, iç ve dış mekan birlikteliği içinde kompozisyonlar kurmak, siyah-beyaz leke çalışmalarını gerçekleştirmek, bireysel karakterlerin oluşturulması için, desen çalışmalarındaki anlayış ve farlılıklarının karşılaştırmalı olarak irdelenmesi ve uygulanması. Canlı formlar üzerindeki anatomiye ilişkin yapının geometrik formlar yönünde çözümlemesi. Antik heykel ve ustalardan desen kopyaları aracılığıyla doğru çizimleri göstermek hedeflenir.

Zorunlu / Bilimsel Hazırlık Dersleri

Tarih öncesi mağara resimlerinden başlayarak kronolojik sıraya göre Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Ege, Yunan, Roma ve Bizans mimari, heykel ve resim sanatları görsel örneklerle zenginleştirilerek anlatılır.

Romanesk sanat, Gotik sanat, Rönesans sanatı(mimari, resim, heykel), Barok sanatı, Rokoko üslubu, Fransız devriminin sanata etkileri, Neo-Klasisizm, Romantizm üslupları, sanatçıları ve eserleri görsel örnekler eşliğinde öğretilir.

Tasarıma yönelik alanlarda, tasarım disiplini alacak olan öğrencilere; sanatın temel öğelerini (çizgi, nokta, leke, doku vb.) öğreterek, nesneler üzerinde bağ kurmaları sağlanır. Tasarım için gerekli olan ortak değerler keşfettirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Deneysel yapılan araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır.

Zorunlu / Bilimsel Hazırlık Dersleri

Yüzey kompozisyonları, serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar yaptırılır. Bu derste, nesneler dünyasını araştırmak hedeflenerek objeleri doğru yansıtmak üzere çizgi, renk, ışık ve doku çalışmaları yaptırılır.

Zorunlu / Bilimsel Hazırlık Dersleri

Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtmek. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve İmparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak. Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek. Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak. Bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

Öğrencilerin okuduğu, dinlediği bir metni doğru olarak anlayabilmelerini; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığı kazanmalarını; ulusal kültürümüzün ve dilimizin, evrensel kültür içinde korunarak gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amaçlanır. Öğrencileri Türkçenin güncel sorunları üzerine düşünmeye, çözümler üretmeye ve bu çözümleri gerçek yaşamda çevrelerine de aktarmaya yönlendirmek için uygulamalar yapılır.

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu